Тъмната страна на счетоводната експертиза

Проучване установява, че за висшите ръководители управленският опит в одиторска фирма не е непременно предимство, особено сред тези, които са високоплатени.

Доколко е важно финансовите директори или други висши корпоративни ръководители да имат счетоводен опит?MKA Finance

Когато в началото на века финансовият директор на голяма банка заявява, че „денят на финансовия директор като счетоводител е наистина отминал“, той отразява голяма част от съвременното мислене. Но оттогава насам, може би под влияние на известните корпоративни счетоводни скандали през този век и тежката световна икономическа рецесия, мнението изглежда се е променило.регистрация по ддс

Както се отбелязва в едно ново научно изследване, „учените, практиците и регулаторните органи обикновено се фокусират върху положителната страна на счетоводната компетентност, осигуряваща способност от по-висок порядък за изготвяне на финансови отчети без съществени неточности“.www.mkafinance.com

Отразявайки тази тенденция, Съветът за надзор на счетоводството на публичните компании, който Конгресът на САЩ създаде през 2002 г. в отговор на големите счетоводни скандали, посочва липсата на управленска счетоводна компетентност като важен рисков фактор за невярно финансово отчитане.счетоводни услуги софия

Сега, за разнообразие, новата научна статия, публикувана в ноемврийския брой на списанието на Американската асоциация по счетоводство The Accounting Review, изследва един неизследван досега въпрос: дали наличието на счетоводна експертиза сред топ мениджърите на компаниите, както и нейното отсъствие, може да компрометира финансовата отчетност.документи за регистрация по ддс

Изследването – озаглавено „Разпознават ли одиторите потенциалната тъмна страна на счетоводната компетентност на ръководителите?“ – стига до заключението, че това е възможно. Откритието има важни последици за регулаторните органи, корпоративните директори и най-вече за външните одитори, натоварени да удостоверяват точността на финансовите отчети на компаниите клиенти.МКА ФИНАНС

Фокусирайки се върху финансовите директори, главните изпълнителни директори и други висши ръководители на повече от 3000 публични компании, професорите по счетоводство Ан Албрехт от Тексаския християнски университет, Илейн Маулдин от Университета на Мисури и Нейтън Нютън от Държавния университет на Флорида установяват, че опитът на ръководителите като партньори или мениджъри в одиторски фирми може значително да увеличи настоящата вероятност за финансови неточности.

Те пишат, че този предишен опит „осигурява обширни познания за одиторските процедури и тактиките на преговорите. В резултат на това ръководителите биха могли да използват своята способност от по-висок порядък, за да скрият неточности или да избегнат корекции за текущия период, когато външният одитор открие неточности.“ Преизчисленията, които разкриват невярното отчитане, идват в крайна сметка едва по-късно.

Накратко, счетоводната компетентност в ръководството е „двуостър меч“, който може да подобри или да подкопае финансовото отчитане, пишат професорите.

По-нататък те обясняват: „Не очакваме, че счетоводната компетентност сама по себе си води до неточности, тъй като счетоводната компетентност може да осигури възможност за изготвяне на надеждни финансови отчети и нямаме причина да очакваме повече или по-малко почтеност от ръководителите със счетоводна компетентност, отколкото от тези без такава. Вместо това … счетоводната компетентност взаимодейства с други елементи на риска от измами, за да увеличи риска от съществени неточности.“

Какви други елементи, свързани с риска от измами? Професорите се фокусират върху възнагражденията на изпълнителните директори, тъй като „одиторските стандарти изрично ги включват в оценката на риска, а предишни изследвания показват, че стимулите, основани на възнагражденията, предизвикват неточности“.

И наистина, проучването установява, че счетоводните познания на висшите корпоративни мениджъри значително увеличават степента, в която прекомерните възнаграждения на изпълнителните директори предизвикват невярно финансово отчитане.

Когато във висшия мениджмънт отсъства одиторски опит, вероятността за неверни данни при компаниите, в които заплащането на изпълнителните директори е значително над медианното (на 75-ия персентил), е само с около 4% по-голяма, отколкото при компаниите, в които това заплащане е сравнително ниско (на 25-ия персентил).

Но когато опитът в одиторските фирми е бил налице в ръководствата на фирмите, вероятността за неверни данни при фирмите с високи възнаграждения е била с около 30 % по-висока от тази при техните колеги с ниски възнаграждения. Професорите определят това като „негативната страна на управленска характеристика, считана за благоприятна в одиторските стандарти“.

Значителен принос за проблема има очевидната липса на осъзнаване на този недостатък сред външните одитори. Въпреки че одиторите обикновено начисляват по-високи такси на компаниите в отговор на прекомерното заплащане на ръководните кадри, увеличението е много по-малко, когато в ръководството има одиторски опит.

„Този резултат е в съответствие с това, че одиторите се доверяват прекалено много на изпълнителните директори със счетоводна компетентност и намаляват премията за такса, свързана с прекомерното възнаграждение“, се отбелязва в доклада от проучването.

Казано по малко по-различен начин, „счетоводната компетентност на ръководителите увеличава риска от съществени неточности, когато се комбинира с основани на възнаграждението стимули за невярно отчитане. Въпреки това не наблюдаваме одиторските такси да отразяват този повишен риск, което предполага, че одиторите се фокусират върху положителните страни на счетоводната компетентност.“

Проучването се основава на данни от 3252 публични дружества за период от 10 години. През всяка една година средно около 12% от фирмите са имали един или повече висши ръководители (както са посочени в пълномощните или годишните отчети), които са имали предишен одиторски опит като партньор или мениджър в публична счетоводна фирма.

Около 61% от ръководителите с такъв опит са били финансови директори, а около 9% – изпълнителни директори. Около 10% от финансовите отчети на компаниите са съдържали неверни данни, които са били коригирани чрез последващи преизчисления.

При измерването на възнагражденията на ръководителите професорите изчисляват очакваното възнаграждение въз основа на много фактори, включително размера, сложността и финансовите резултати на компаниите, както и продължителността на работата и оценките на управленските способности на ръководителите.

Размерът на разликата между тази оценка и действителното общо възнаграждение се нарича „свръхкомпенсация“. Резултатите, вариращи от отрицателни до положителни (съответно под и над очакваните нива), предоставиха основата за класиране на компаниите по отношение на заплащането.

Сам по себе си миналият одиторски опит на висшите ръководители не увеличава значително вероятността от невярно финансово отчитане. Но вероятността се увеличава значително, когато този опит се срещне с прекомерни възнаграждения на изпълнителните директори, дотолкова, че вероятността фирмите с високи възнаграждения да представят неверни данни става значително по-голяма от тази на техните колеги с ниски възнаграждения.

По думите на проучването „тъмната страна на счетоводната компетентност се появява при наличието на стимули, основани на възнаграждения“.